Legal_th_Th

กฎหมาย

ในขณะที่เรากำลังสร้างสรรค์อาหารแห่งอนาคตอยู่นั้น ทีมฝ่ายกฎหมายของเราจะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่า ธุรกิจของ Kellogg ดำเนินไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และช่วยปกป้องสิ่งที่มีความหมายกับเรามากที่สุด นั่นก็คือ บุคลากรและแบรนด์ของเรา  ทีมผู้เชี่ยวชาญทีมนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจที่รอบคอบ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กฎหมาย

ในขณะที่เรากำลังสร้างสรรค์อาหารแห่งอนาคตอยู่นั้น ทีมฝ่ายกฎหมายของเราจะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่า ธุรกิจของ Kellogg ดำเนินไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และช่วยปกป้องสิ่งที่มีความหมายกับเรามากที่สุด นั่นก็คือ บุคลากรและแบรนด์ของเรา  ทีมผู้เชี่ยวชาญทีมนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจที่รอบคอบ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กฎหมาย

ในขณะที่เรากำลังสร้างสรรค์อาหารแห่งอนาคตอยู่นั้น ทีมฝ่ายกฎหมายของเราจะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่า ธุรกิจของ Kellogg ดำเนินไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และช่วยปกป้องสิ่งที่มีความหมายกับเรามากที่สุด นั่นก็คือ บุคลากรและแบรนด์ของเรา  ทีมผู้เชี่ยวชาญทีมนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจที่รอบคอบ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้